Kontroly těsnosti chladicích okruhů

Zařízení obsahující regulované látky a fluorované skleníkové plyny je třeba podrobovat pravidelným kontrolám těsnosti.

Povinnost provádět kontroly těsnosti mají všichni kdo vlastní nebo provozují zařízení, tj. i majitelé tepelných čerpadel nebo klimatizací v rodinných domech, které obsahuje alespoň 3kg regulované látky fluorovaných plynů.

Činnosti na chladících, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel mohou podle nařízení Komise (ES) č. 303/2008 provádět výhradně osoby a podniky, které jsou držitelem příslušného certifikátu.

K zařízení je nutné zřídit a vést evidenční knihu. Odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení s regulovanými látkami. Za porušení této povinnosti hrozí sankce až do výše 2 milionů Kč!

 

Četnosti kontrol těsnosti jsou shrnuty v následující tabulce:

Obsah chladiva
[tun ekvivalentu CO2]
Systém automatické detekce úniku chladiva Četnost kontrol [měsíce]
0 až <5 žádná
5 až <50 Není 12
5 až <50 Je 24
50 až <500 Není 6
50 až <500 Je 12